วิสัยทัศน์

ภายในปี 2566 โรงเรียนผาเทิบวิทยา มุ่งจัดการศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยให้ผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพ พัฒนาการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน มีสิ่งแวดล้อมดีครูมีสมรรถนะตามมาตรฐาน บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาลตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑