พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตบริการของโรงเรียน ที่ได้เข้าเรียน ให้ได้รับการศึกษา อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

๒. จัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานทุกคน

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จัดเป็นโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ นักเรียนปลอดภัย

๔. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ

๕. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

๖. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

๗. พัฒนาโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่ควบคู่คุณธรรม พัฒนาวิชาการ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๘. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ภายใต้การเรียนการเรียนรู้แบบดิจิทัล