ประวัติโรงเรียน

โรงเรียน ผาเทิบวิทยาได้จัดตั้งขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักเรียนที่จบ ป.๖ ในเขตตำบลบ้านแก้ง และตำบลใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาต่อมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มแรกในการจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสภาตำบลบ้านแก้งและโรงเรียนสังกัด สปช. ในเขตตำบลบ้านแก้งและใกล้เคียง โรงเรียนผาเทิบวิทยาได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้ประกาศจัดตั้ง เป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐