ทำเนียบผู้บริหาร

นายสุวัฒน์ กุลนา ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียน ระหว่าง พ.ศ ๒๕๔๐ – ๒๕๔๐

นายประดิษฐ์ศักดิ์ ภักดีพล ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียน ระหว่าง พ.ศ ๒๕๔๐ – ๒๕๕๑

นายศุภลิต หล้าเชียงของ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๙

นายวิษณุกร จนทรา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔

นายปิโย ลุสุข ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน