ขนาดและที่ตั้ง

โรงเรียนผาเทิบวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๐๔๙๘๗๗ โทรสาร ๐๔๒-๐๔๙๘๗๗

Email Phaterb_School@hotmail.com

พื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด ชาวตำบลบ้านแก้งและชาวบ้านนาคำน้อยได้มอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ซึ่งอยู่ใน ความรับผิดชอบของนิคมสหกรณ์ดอนตาลจำนวน ๕๐ ไร่ ๑๖ ตารางวา ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ จรดกับ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

ทิศใต้ จรดกับ ตำบลโพธิ์ไทรย์

ทิศตะวันออก จรดกับ ตำบลนาสีนวน

ทิศตะวันตก จรดกับ ตำบลบ้านแก้ง