ข้อมูลบุคคลากร

 

ผู้บริหาร 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2
บุคลากรทางการศึกษา 3
รวมจำนวนบุคลากร 32