ระดับชั้น  ชาย
 หญิง
 รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 28 24 52
มัธยมศึกษาปีที่ 2 31 37 68
มัธยมศึกษาปีที่ 3 33 20 53
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 92 81 173
มัธยมศึกษาปีที่ 4 28 33 61
มัธยมศึกษาปีที่ 5 38 39 77
มัธยมศึกษาปีที่ 6 26 38 64
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 92 110 202
รวมนักเรียนทั้งหมด 184 191 375